شرکت رد در سال 2931 با هدف ارائه جدیدترین و با کیفیت ترین فن آوری ها در زمینه تجهیزات و یراق آالت کابینت و ساختمانی تاسیس گردیده, مدیریت و پرسنل این شرکت با سال ها تجربه و فعالیت مستمر درون و برون مرزی در این زمینه توفیق داشته است تا بتواند زمینه همکاری های مختلفی با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ ) قفل و لوال فروشی های سراسر کشور( و کارگاه ها و کارخانه ها ی مربوطه با صنایع چوب را فراهم آورد.

برای هر مشتری کیفیت محصوالت و خدمات مهمترین عامل در وفاداری و تکرار خرید از یک شرکت است. مشتری ممکن است قیمت باالتر و یا نکات منفی دیگر را تحمل کند اما مطمئنا کیفیت پایین کاال و خدمات را تحمل نخواهد کرد. برای نگهداری مشتریان، تاکید زیادی بر حفظ کیفیت محصوالت و خدمات و بسته بندی خود داشته ایم بر همین اصل پایدار هستیم و شعار شرکت بدین گونه پایه گذاری شده است, هیچ لذتی باالتر از رضایت مشتری نیست!

امید است در پرتو لطف خداوند بتوانیم همچنان موفق و مطمئن در راستای تحقق اهداف شرکت که همانا حضور در بازارهای معتبر و برآورده کردن نیازهای مشتریان است به تالش خود ادامه دهیم.